• /files/images/WZX_so-mi-ro-mooc-cho-xi-mang-roi-doosung(1).jpg

Xi măng FujiPro HSR, PRECAST, PHC

Giá: Liên hệ
 
Sản phẩm Xi măng FujiPro HSR, PRECAST được quản lý theo hệ thống chất lượng do tổ chức Vietcert cấp chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và phù hợp QCVN 16:2017/BXD
Xi măng FujiPro HSR, PRECAST xá dùng cho các trạm bê tông tươi, công ty sản xuất cấu kiện bê tông,.........